Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor Praktijk Unalome van Jihan Toukabri

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met daarbij genoemde betekenis gebruikt:

1. Praktijk Unalome – gebruiker van deze algemene voorwaarden

2. Klant- afnemer van een dienst of product van Praktijk Unalome

3. Diensten en producten – de diensten en producten die een klant kan afnemen bij Praktijk Unalome

4. Overeenkomst – de overeenkomst tot dienstverlening of levering van een product.

Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. Praktijk Unalome zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.

3. Praktijk Unalome is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte gegevens en/of onvolledige gegevens.

Art. 3 Duur en wijziging van de overeenkomst

1. De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van het soort klacht van de cliënt. Onderling spreken partijen af voor hoe lang deze overeenkomst zal worden aangegaan.

2. Indien tijdens de uitvoering van de sessies blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

3. Praktijk Unalome zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art. 4 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen.

Art. 5 Klachten

Indien u ontevreden bent over de behandeling, vraag ik u om dit te bespreken met de therapeut. Mochten we er niet uitkomen dan is de tussenkomst van een mediator een mogelijkheid.

Art. 6 Annulering en opzegging van de overeenkomst

1. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

2. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

3. Indien een afspraak op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van de afspraken geen kosten verschuldigd. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

4. Praktijk Unalome is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

Art. 7. Betaling

Betaling geschiedt door middel van een factuur aan het eind van de sessie aan de cliënt. Deze dient liefst direct en anders binnen 14 dagen te worden voldaan op het opgegeven giro/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 5 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2% aan Praktijk Unalome verschuldigd.

Art. 8. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Praktijk Unalome is er sprake van een inspanningsverplichting.

2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. Praktijk Unalome is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Praktijk Unalome is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet – ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Ingeschreven bij KvK te: Breda

Privacy en AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut gegevens nodig heb om jouw goed te kunnen helpen. De informatie gegevens hou ik zo beperkt mogelijk.

Ik waarborg jouw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

● zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens

● zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

● Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

● Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

● Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

● Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De volgende gegevens worden vastgelegd:

● Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e -mailadres.

● Persoonlijke gegevens: zoals geboortedatum, staat van gezondheid, klachten en wensen.

● Ik maak aantekeningen om zo een traject te kunnen neerzetten voor de behandelingen.